Política de privacitat

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l'informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.


La MARTA BONET POU i en MIQUEL GÓMEZ CAMPS gestiona el fitxer de dades personals a fi i efecte de facilitar informació periòdica i puntual sobre les activitats i els serveis que organitza o promou.


L’ESCAIRE només tracta les dades que resultin adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d’atendre-les correctament

 

L’ESCAIRE realitza el seguiment i l’anàlisi estadístic del tràfic de visites al website amb l’objectiu de millorar i optimitzar l’estructura i continguts oferts. La informació estadística obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot associar-se ni permetre la identificació d’un usuari concret.


FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades que ens faciliteu seran tractades amb l’exclusiva finalitat de valorar la possibilitat d’una contractació o col·laboració professional o bé una incorporació com a alumnat al nostre centre, així com per, en el cas, complir amb les obligacions normatives requerides. Aquestes dades podran ser comunicades a autoritats i organismes públics, pel compliment d’una obligació legal requerid.Les dades seran tractades fins que no ens indiqueu el contrari, i seran conservades als únics efectes de complir les obligacions legals requerides, i per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
 

DRETS I RECLAMACIOMS

Els titulars de les dades podran revocar, en qualsevol moment i sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a lescaire@lescaire.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Plaça de l’estacaió num.8, entl.2ª, sempre